Generelle salgs- og leveringsbetingelser for bestilling av trapp

I denne sammenheng kalles Snekkerfabrikken AS selger. Leveranser skjer i henhold til Norsk Standard NS 8409 og lov om kjøp (lov av 13.mai 1988 nr. 27) med de særskilte unntak som følger nedenfor. Øvrige særskilt avtalte betingelser i avtale mellom selger og kjøper, eller som fremgår av tilbud/ordrebekreftelse, går foran disse salgs- og leveringsbetingelsene, kjøpsloven og NS 8409.

Selgers tilbud
Selgers tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato. Priser til forbruker er oppgitt inklusive mva og offentlige avgifter. Priser til bedrifter/profesjonelle er oppgitt eks. mva og andre offentlige avgifter.

Krav til trapperom
Det forutsettes at trapperom og bjelkelagskant er utført iht. gjeldende forskrifter og standarder med min. 48 mm stående trestendere hver 30 cm. Gulvet må tåle hele trappens vekt, massiv tre- eller betongkonstruksjon anbefales. Bjelkelagskant som trappen skal festes mot, og der hvor rekkverk skal festes, skal være massiv og min. 36 mm trevirke eller betong. Vannbåren varme eller øvrige installasjoner i gulv, må legges minimum 150 mm fra vekselkant. Dersom kjøper er oppmerksom på manglende innfesting, må dette opplyses ved bestilling eller måltaking.

Oppmåling av trapp
Om det ønskes å bestille trapp før trapperom er ferdigstilt er det kjøpers ansvar å sjekke mål og å sørge for at trapperom blir utført iht. disse. Selger tar ikke ansvar for måltaking som gjøres før trapperom er ferdigstilt. Trevirket skal oppbevares i romtemperatur i minst to døgn før montering. All vesentlig byggfukt skal være tørket.

Endring av bestilling
Eventuelle endringer etter at ordrebekreftelse er utsendt, skal skje pr e-post. Selger har rett til å kreve kompensasjon for merkostnader om det skjer endringer.

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser fremgår av ordrebekreftelse og den avtale som selger og kjøper har inngått. Vi forbeholder oss retten til å gjøre kredittvurdering. Kan ikke kundens kredittverdighet godkjennes, har selger rett til å kreve forskudd eller tilfredsstillende sikkerhet før produksjonsstart og/eller levering. Dersom en ordre deles opp, har selger rett til å utstede faktura for leverte varer. Etter forfall beregnes morarenter i henhold til gjeldende lov om renter ved forsinket betaling.
Salgspant: Selger forbeholder seg eiendomsrett i de leverte varer inntil kjøpesummen inkl. eventuelle renter i sin helhet er betalt.

Reklamasjon – Kontroll av varen er kjøper sitt ansvar
Kjøper plikter å kontrollere varen nøye ved mottakelsen, herunder at antall, størrelse, ev. farge og type stemmer med følgeseddel. Kjøper plikter likeledes å kontrollere synlige skader. Avviksmelding skal straks gis skriftlig til sjåfør. Dersom slik avviksmelding ikke er gitt, mister kjøper rett til å reklamere på manglende enheter eller transportskader.

Prinsipper for vurdering av synlige mangler:
Synlige feil utgjør ingen mangel dersom forholdet ikke kan observeres på minst to meters avstand i normalt lampelys og synsvinkel

Treverk – Et levende materiale
Tre er et levende naturmateriale der farge og struktur kan variere. Treverk vil utvide eller krympe i tråd med luftfuktigheten i rommet det befinner seg. Normalt er luftfuktigheten lavest på vinteren, samt i nærheten av varmekilder. Krymping og varmepåvirkning kan medføre mindre sprekker og ujevnheter, samt noe knirk og kvistgjennomslag. Dette anses ikke som mangel. Erfaring viser at moderne hus ofte har en luftfuktighet på 15-30%. Materialbevegelsene er minst ved en relativ luftfuktighet i rommet på 40-60%.
Ta kontakt for råd og tips om hvordan du kan ta vare på trappen din

Glans og fargenyanser
Det kan oppstå glansforskjell og ulike fargenyanser på ulike deler. Om dette utgjør en mangel vurderes i hht prinsippet ovenfor. Skyldes nyansene strukturforskjeller i treverket utgjør det ingen mangel.

Flekking
Trapper er «skreddersøm» og blir tilpasset hvert enkelt trapperom. Ved montering og tilpassing av trapp på stedet, kan det være behov for ekstra kapping eller ekstra skruehull. Flekking må derfor påberegnes av kjøper etter montering.

Leveringsforskyvning fra kjøper
Dersom leveringen utsettes etter ønske/krav fra kjøper, har selger rett til å sende faktura for varene på opprinnelig avtalt leveringstidspunkt. Risikoen for varene går samtidig over på kjøper.

Leveringstid
Leveringstid er oppgitt på ordren med cirka leveringsuke. Med cirka menes pluss/minus én uke. Transporttid kommer i tillegg. Sendinger sendes med transportør der de kontakter kunder via brev, telefon eller SMS når varen er klar til utkjøring og avtaler tid for dette.

Ta kontakt for eksakt leveringstid på ditt prosjekt.

Mangler
Dersom leveransen har mangler ut fra det som er avtalt i ordrebekreftelsen, må dette skriftlig dokumenteres snarest etter mottatt leveranse. Dersom den leverte varen har mangler, har selger rett til etter eget valg å foreta retting eller omlevering, jfr. kjøpsloven § 36. Erstatning kan kun kreves dersom selger ikke har foretatt retting /omlevering innen rimelig tid, og kjøper kan dokumentere at forholdet har påført ham tap. Selger er uansett ikke ansvarlig for kjøpers indirekte tap, herunder tap som følge av driftstap eller avansetap. Kjøper har kun rett til å holde igjen et beløp som tilsvarer kostnad med å utbedre mangelen.

Tvisteløsning
Tvister som følge av leveransen skal søkes avgjort ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager, skal fristen løses ved de alminnelige domstoler i kommunen til selgers hovedkontor.